Vraag & Antwoord

Mag ik met een sjiiet trouwen?
2 januari 2007


Vraag: 

Ik ken
een man die van sjiietische afkomst is. Hij houdt heel veel van mij en wenst
mij te huwen. Is het voor mij als soennitische vrouw toegestaan om met deze
man te trouwen?
 


Vraag ontvangen op 2 januari 2007


Antwoord: 

Alle lof zij Allah en
vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper. 

Wij van
Ahl us-Soennah wensen iedereen het goede toe en vragen Allah, de Verhevene
om iedere dwalende te leiden en iedere weldoener te belonen. Wij vragen
Allah dan ook om de sjiieten te leiden.

 

Beste zuster, wat
betreft de verschillen tussen Ahl us-Soennah wal Djamaacah en
Shiecah hierover kunnen wij zeggen dat deze fundamenteel en
wezenlijk van aard zijn. Zo menen zij dat de Koran verdraaid is. Ook
bestempelen zij de metgezellen (moge Allah met hen allen weltevreden zijn)
als dwalenden, overdrijven zij in het eerbiedigen van hun imams, zoeken zij
toenadering tot hen middels daden van aanbidding, plaatsen zij hen boven de
Engelen en de Profeten en gaan zij op pelgrimages naar hun graven en tomben.
Daar verrichten zij allerlei daden van polytheïsme. Een andere daad waar zij
zich schuldig aan maken, is hypocrisie die zij in een nieuw jasje hebben
gestoken, genaamd Taqiyyah. Tevens geloven zij in al-Badaa’ah[1],
ar-Roedjcah[2],
feilloosheid van hun imams en at-Tienah.[3]  
 

Wij adviseren jou voor
meer informatie terug te gaan naar ‘Risaalat ul-Khoetoet il-cAriedah’
van Moehib ud-Dien al-Khatieb, ‘Mokhtasar at-Toehfa al-Ithna cAshariyyah’
van ad-Dahlaawi en ‘Fikrat ut-Taqrieb’ van Naasir al-Qifaari. Wij raden het
jou ten stelligste af om nog langer te denken aan het trouwen met deze man.
En wie een zaak laat omwille van Allah, Allah zal hem iets beters daarvoor
in de plaats geven. 

Wij vragen Allah jou
een goed leven hier en in het Hiernamaals te schenken.  Sheich Mohammed Aal cAbd ul-Latiefwww.islamqa.com
 


 
[1]

Al-Badaa’ah staat voor het verschijnen na verscholen te hebben
gelegen. Hiermee claimen zij dat voor Allah, de Verhevene, soms
kennis verschijnt die eerder onbekend voor hem was. Met andere
woorden, zij schrijven onwetendheid toe aan Allah. Ver verheven
boven deze tekortkoming is Hij. (Oesoel ul-Kaafi, blz. 40)[2]

ar-Roedjcah staat voor de terugkeer van een aantal doden
naar het wereldse leven.[3]

At-Tienah staat voor de overtuiging dat een sjiiet geschapen is uit
bijzondere klei en de soenniet uit weer andere klei. Daarna zijn
deze twee kleien vermengd met elkaar geraakt. Alle zonden en
verdorvenheden die bij een sjiiet voorkomen zijn volgens deze
overtuiging het gevolg van de vermenging met de klei van de
soennieten. En alle verdiensten en goede daden die bij een soenniet
voorkomen zijn het gevolg van de vermenging met de klei van de
sjiiet. Daarom menen zij dat op de Dag des Oordeels de goede daden
van Ahl us-Soennah geschonken worden aan de sjiieten en dat de
slechte daden van de sjiieten de soennieten worden aangerekend.  (Bihaar
ul-Anwaar, Boekdeel 5, blz. 230, voetnoot 3, Bihaar ul-Anwaar,
Boekdeel 5, blz. 247-248)


Doorsturen

|


Print

|

15949 keer gelezen

|